Tillbaka till meny förhistoria

Bondestenålder

Stenåldersbönder (ca. 4.000-1.800 f.Kr.)

Man brukar säga att mänskligheten upplevt tre teknologiska revolutioner som alla på ett avgörande sätt har förändrat våra livsvillkor. Den industriella revolutionen, upptakten till vårt moderna samhälle, möjliggjordes av ångmaskinen. Den elektroniska revolutionen som vi bara sett början på, har efter fyrtio år förändrat vår vardag fullständigt. Långt, långt tidigare skedde en förändring som i flera avseenden var än mer genomgripande; människan blev bonde.

Bruket att odla säd och hålla tamboskap kom ursprungligen från Främre Orienten, där man för omkring 10.000 år sedan hade lärt sig odla vilda sädesslag och hålla getter. Bondekulturen spreds så sakteliga upp till Mellaneuropa. Här började byliknande jordbrukarsamhällen växa fram ungefär 5.500 f.Kr. Fynd av kontinentala yxor tyder på att fiskar-jägarstammarna i södra Sverige kände till de mellaneuropeiska bönderna. Så småningom, 4.000 f.Kr., under omständigheter som ännu är ganska oklara, tog man till sig det nya livsmönstret. På Öland finns rika lämningar efter stenålderns bönder, hundratals boplatser är kända.

Vad finns kvar?

Spåren i marken kan vara svårtolkade, men har i gengäld en spännande historia att förtälja. Boplatserna ger sig oftast tillkänna genom slagen flinta, sot och skörbränd sten som plöjts upp i åkermarken. I regel är det bara föremålen av flinta, bergart och bränd lera som har bevarats, men på vissa håll har Ölands kalkrika jordmån skapat goda bevaringsförhållanden för ben och horn.

Upp

En bondebygd växer fram

[ Tillbaka till meny förhistoria ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]