Tillbaka till meny 1600-talet

Den civila administrationen på Öland under 1600-talet

Öland hade sedan medeltiden tillhört Linköpings stift, men den 30 april 1607 införlivas Öland med nybildade Kalmar stift.

I samband med krigshändelserna 1612 påbörjades anläggandet av en skans vid Färjestaden, som förstärktes de kommande åren. 1639 avgick ett brev som beordrade landshövding Falkenberg att iordningställa den Öländska försvarsanläggningarna vid Färjestaden, troligen uppfördes skansen vid Mörbylånga vid någon av dessa tillfällen. De kommande åren togs allmogens dagsverken i anspråk för anläggningarna vid Färjestaden, Borgholm och Mörbylånga. Allmogen skulle bryta några tusen lass sten som under vintern skulle framföras till anläggningarna.

Förslag från mitten av 1600-talet, till hur Borgholms slott skulle ombyggas som barockslott. Arbetet pågick fram till 1709. Då arbetet lades ner utan att slutföras. Bild ur Suecia antiqua av Erik Dahlberg.

Då öland var så svårt drabbat av krigshändelserna befriades kungen allmogen från utskrivningar. Men de tillsatta fogdarna fortsatte förtrycket av den öländska allmogen. Ett kungligt brev 1613 till Hans Eriksson skildrar dessa klagomål. "Denne brevwisare från Öland, hafwa beklagat sig, att Höfwitsmannen der på landet hotar att wilja taga hans son under Fänikan; wid hwilket tillfälle Höfwitsmannen utan twifwel söker mer efter mutor och gåfwor än hans son; efter Wi nu ingen utnämning där på landetbefallt."

Kungen beviljade 1616 allmogen i Åkerbo härad och Föra socken, att fritt få segla och sälja: kalk, kalksten, tjära och virke av gran och tall, inga andra varor fick säljas fritt. Dock med förbehållet att varorna först skulle hållas till försäljning under två dygn i Kalmar, kunde de inte säljas där fick skutorna segla vidare till andra städer runt Östersjön.

Den fria seglationen varade inte länge. 1637 blev dock handelsfriheten inskränkt, då den medförde nackdel för Kalmar stad.

År 1682 tillsattes Condueturen Peter Gädda och lantmätaren Peter Arosander till att mäta upp Öland. Avsikten var att mäta och skattlägga landskapet, som tidigare hade skett med övriga delen av Sverige. Denna skattläggning var i kraft några år, men den var så illa utförd att stora orättvisor uppstod och klagomål framfördes till landshövdingen i Kalmar.

Upp

[Tillbaka till meny 1600-talet]
[Tillbaka till meny historia]
[Tillbaka till huvudmenyn] [Innehållsförteckning]