Litterturen och Öland


Abraham Ahlqvist
(1794-1844)

Abraham Ahlqvist föddes i komministerbostället
i Mörbylånga 1794, som son till komministern i Mörbylånga Pehr Ahlqvist. Fadern avled 1800 och modern flyttade då till Runstens socken, vilket blev Abrahams hemtrakt under större delen av hans liv. Efter studier i Kalmar och Uppsala återvänder han till Runsten 1819. Under några år vikarierade han som lärare i Kalmar och i maj 1827 tillträder han som kyrkoherde i Runsten.

Under sin studietid i Uppsala genomförde han 5 botaniska disputationer på sin "Flora Runsteniensis" Runstens egen flora. 1819 sammanställde han en översikt av Ölands växtvärld, "Summa Vegetabilium Oelandie".

Fadern hade påbörjat arbetet med att skriva en fullständig beskrivning över Öland, på uppdrag av biskopen Wallenstråle 1798, vilket avbröts när han avlider 1800 och manuskriptet blir liggande. Abraham övertar manuskriptet och sammanställer ett första band av "Ölands Historia och Beskrifning" som utkommer 1822. Den omfattar Ölands historia från begynnelsen fram till 1800-talets början, utifrån dåtidens kunskaper.En mycket intressant del som beskriver Öland under det tidiga 1800-talet, utkommer i två delar 1825 och 1827 som går igenom alla Ölands socknar med beskrivningar av kyrkan, prästgården, byarnas placeringar, jordarter, fornlämningar m.m. Dessa böcker får anses som hans största verk och ovärderliga i sökandet efter kunskapen om Ölands äldsta historia, även om det finns brister, utifrån dagens historiska forskning.

Under åren 1828-30 och 1834-35 var Abraham Ahlqvist riksdagsman, dessutom var han engagerad i en mängd olika sällskap: Vitterhetsakademin, götiska förbundet, Lantbruksakademin. Han svarade ensam för kartläggning av Ölands prästerskapet från den äldsta tiden fram till 1800-talet i verket "Clerus Calmariensis".

Abraham Ahlqvist hann med mycket annat under sin tid, han öppnad upp en hälsobrunn i Runsten 1815 kallad "Abrahams källa" efter honom själv. Han bidrog även till ombyggnaden av Runstens prästgård 1828 och kyrkan 1835-38.

Abraham Ahlqvist avled 1844. 50 år och 4 dagar gammal. Han var en excepionellt kunnig man med en väldig spännvidd över olika vetenskaper. Han var kulturhistoriker med gedigna arkivkunskaper, en framträdande botanist och en duktig präst -lägg därtill ett praktiskt och pedagogiskt sinnelag, som krävdes för att klara den stora nybyggnationen av Runstens kyrka. Han hade en exempellös arbetsförmåga, parad med ett klart omdöme och var mycket avhållen av sin församling. Hans egenskaper och livsverk framstår som så mycket mer anmärkningsvärda när man betänker, att han i hela sitt liv plågades av ohälsa.

Upp

[Tillbaka till meny litteraturen och Öland]
[Tillbaka till meny Konst, litteratur & folkmusik]
[Till huvudmenyn] [Innehållsförteckning ]