Tillbaka till huvudmeny

ÖKA - Ölands kulturarv

Projektbeskrivning

Östersjön har länge varit en av norra Europas viktigaste handelsvägar och Öland ett centralområde för den kulturella utvecklingen. En nyligen genomförd inventering av stenåldersboplatser har påvisat att Öland redan under stenåldern haft en viss särställning gentemot länets fastlansdel. Från järnåldern finns fornborgar samt bevarade husgrunds- och stensträngskomplex, monument som är unika i ett nordeuropeiskt perspektiv. Från historisk tid finns kyrkor som räknas till de äldsta i Sverige, välbevarad bebyggelse och ett mångfacetterat odlingslandskap.

Det viktigaste dokumentet över bygdens långa historia är det öländska kulturlandskapet, men det finns också ett omfattande källmaterial om öns historia i form av vetenskapliga och populära skrifter med olika ämnesinriktning, inventeringar och databaser.

Kunskapen om kulturmiljöernas höga värden har emellertid haft svårt att nå ut till allmänheten. Därför startades den 3 augusti 1998 ett projekt i de båda ölandskommunerna, där man med hjälp av informationsteknologin skulle tillgängliggöra det öländska kulturarvet. Projektanordnare var Ölands kommunalförbund och det bedrevs i samarbete mellan Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, Arbetsförmedlingarna på Öland, Kalmar läns museum, Ölands Folkhögskola, Skäftekärr ekonomiska förening och EU genom Europeiska Socialfonden.

Projektet pågick i ett drygt år och sammanlagt deltog 17 personer. Två platskontor etablerades, ett på Ölands Folkhögskola och ett i Skäftekärr. För att garantera att hemsidorna håller hög kvalité har externa specialister hjälpt till med handledning.

Ett av projektets viktigaste målsättningar var att höja kompetensen hos deltagarna, främst inom IT-området. Inledningsvis erhöll de en kulturhistorisk utbildning på två veckor vid Kalmar läns museum. Därefter genomgick de en fyra veckor lång intensivutbildning i databashantering, hemsideproduktion, bild- och layoutprogram samt distanskommunikation på Ölands folkhögskola. Därpå bedrevs utbildningen huvudsakligen i form av i distansundervisning. De genomgick också en intensivutbildning i CD-ROM-produktion på Ölands folkhögskola och deltog i en skrivarskola. Avslutningsvis fick de en tre-veckors grundläggande Starta-eget-utbildning av ALMI.

Det andra huvudmålet med projektet var att öka det lokala, nationella och internationella intresset för Ölands kulturhistoria. Ölands Kulturarv vänder sig såväl till lokalbefolkning som turister och inte minst viktigt, barn och ungdom. Senare års pedagogiska verksamhet har understrukit det lokala källmaterialets betydelse för att skapa ett historieintresse hos skoleleverna. Med hemsidorna som utgångspunkt kommer barn (och vuxna) enklare att kunna forska om hur människor levt i deras närmiljö.

Producenter

Katarina Johansson-Storm, projektledare 980803-990425.
Michael Källström, projektledare 990426-990827.
Ann Marie Brunby, har skrivit texterna till Medeltiden och Bebyggelsen samt ritat illustrationer till de sistnämnda sidorna.
Göran Eriksson, deltog i projektet under utbildningstiden.
Ove Fors, deltog i projektet under utbildningstiden, m.m.
Inga Jakobsson, har producerat sidorna om Natur.
Karin Johansson, har producerat sidorna om Industri och Hantverk.
Jan-Åke Jonsson, har producerat sidorna om Jordbruk, Litteraturen, Stadsbebyggelsen och Historia (1500- till 1900-talen).
Ove Lassen, har producerat sidorna om Hamnar, Handel, Sjöfart, merparten av Kyrkorna samt delar av Konsten.
Birgitta Mårtensson, har skrivit texterna till Kungsgårdar och Slott.
Börje Nilsson, har producerat sidorna om Förhistoria och redigerat Medeltiden och Bebyggelsen samt hemsidornas layout och konstruerat menyer.
Barbro Palm, har skrivit texterna till Folkmusiken och delar av Konsten.
Tomas Palm, har producerat sidorna om Ölands Kristnande, Prästgårdar, Skolor och delar av Kyrkorna.
Lena Richert, deltog i projektet under utbildningstiden.
Irene Skoog, har producerat sidorna om Kvarnar, Turism, Öländska Seder och Bruk, Vidskepelse och Skrock samt Öländsk Matkultur.
Gillis Zetterquist, har producerat sidorna om Fiske och Ölands Samfärdsel.
Hans Östergren, har konstruerat flera av menyerna och redigerat ett flertal hemsidor, bl.a. Kungsgårdar, Slott och Folkmusiken.

Faktagranskning

Doris Andersson, bibliotekarie, Borgholms kommun.
Mats Blohmé, antikvarie, Kalmar läns museum.
Richard Edlund, antikvarie, Kalmar läns museum.
Behnn Edvinsson, rektor, Ölands Folkhögskola.
Hans Gurstad-Nilsson, antikvarie, Kalmar läns museum.
Magnus Gustafsson, arkivarie, Smålands musikarkiv
Agneta Hällström, kulturhistoriker, Kalmar läns museum.
Stefan Höglin, antikvarie, Kalmar läns museum.
Michael Källström, projektledare, ÖKA.
Birgit Körge, antikvarie, Kalmar läns museum.
Kiki Lundh, kulturskribent
Örjan Molander, 1:e antikvarie, Kalmar läns museum.
Lennart Nilsson, Pronatura.
Rolf Nilsson, journalist, Ölandsbladet.
Torbjörn Sjögren, 1:e antikvarie, Kalmar läns museum.
Per Thorén, antikvarie, Kalmar läns museum.
Dag Widholm, forsknings- och utvecklingschef, Kalmar läns museum.

Ett stort tack till:

De personer som nämns ovan i egenskap av faktagranskare, er hjälp har varit ovärderlig.

Personal vid Ölands Folkhögskola och Skäftekärr för att ni delat med er av lokalutrymmen och i alla andra avseenden varit oss behjälpliga. Särskilt tackas Thomas Agborg, datalärare på Ölands Folkhögskola, för all handledning och moraliskt stöd.

Politiker och tjänstemän på de båda kommunerna som dels möjliggjort projektet, dels varit ett stort stöd under projektperioden. Borgholms kommun tackas särskilt för upplåtandet av arkivbilder.

Personalen på Kalmar läns museum som hållit i större delen av den kulturhistoriska delen av utbildningen, hjälpt till med att granska faktauppgifterna och för upplåtandet av arkivbilder.

Referensgruppens deltagare, bestående av repesentanter från samtliga samarbetsparter.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för ekonomiskt och annat stöd samt personalens delaktighet i kulturhistoriska undervisningsmoment.

Arbetsförmedlingarna på Öland, Länsarbetsnämnden och EU för ekonomiskt och annat stöd.

Lilli-Ann Skiöld för upplåtande av Åke Skiölds underhållande illustrationer.

Anders Johansson och Arkitektkontoret Westerlund & Eriksson AB för illustrationer.

Ann-Kristin Nilsson, ALMI, för utbildningen i starta-eget.

Kajsa Althén, för undervisning i den mycket uppskattade skrivarskolan.

En tacksamhetens tanke till alla som genom århundradena forskat om och skildrat levnadsförhållandena på ön, i såväl ord som bild. Utan era gedigna arbeten hade denna produkt varit en omöjlighet.

Det största tacket förtjänar dock deltagarna själva. Er entusiasm över den utmanande uppgiften att förmedla den öländska kulturhistorian medelst modern teknik har varit en oerhörd inspirationskälla för oss båda. Vi hoppas era hemsidor inspirerar många andra och att ni känner en väl berättigad stolthet över det ni producerat. Lycka till i framtiden!

 

Katarina Johansson-Storm Michael Källström

Upp

[ Tillbaka till huvudmenyn ] [ Startsida ]