Tillbaka till meny samfärdsel


Broar


Brobyggandets historia


Balkbro S Kvinneby Brobyggandet tog egentligen inte fart förrän under medeltiden. Det var kyrkan som krävde bättre tillfartsvägar och därför uppmuntrade brobyggandet. Brobyggandet var också ett av de få arbeten som kunde utföras på en söndag med kyrkans godkännande. Det var inte alltid nödvändigt med en bro för att passera ett vattendrag, utan man sökte sig till ställen där vattnet var grundare och vadade över. Vid sankmarker och små vattendrag lade man stenhällar eller spänger.

Om det krävdes en bättre bro, lade man en kavelbro, d.v.s. att rundvirke läggs intill vartannat tvärs över stigen eller vägen, och ibland lades en körbana av jord eller grus på. Den kunde också stöttas längs kanterna med stenar. Broar av trä är den äldsta brotypen och anses härstamma från 1000-talet. Det lilla antalet stenbroar som fanns var enkla balkbroar med små spännvidder. Under 1500- och 1600-talen byggdes fortfarande de allra flesta broarna av trä, valvbroar av sten var ganska sällsynta.


Stenvalvsbroar

Stenvalvsbro vid Frösslundamossen Byggandet av stenvalvsbroar ökade inte förrän i slutet av 1700-talet. En kunglig förordning från 1752, stadgade att broar på allmän väg skulle byggas av sten, detta för att spara på skogarna. De äldre stenvalvsbroarna byggdes av natursten, men så småningom ökades kraven på bärighet, tekniken förbättrades och man började använda tuktad sten i större omfattning. Under 1800-talets senare hälft använde man välhuggna kilformiga stenar till valven. För att ytterligare öka hållfastheten övergick man från kallmursteknik till bruksmur. Samtidigt som man började bygga stenvalvsbroar så fortsatte byggandet av träbroar i ganska stor omfattning ända fram till slutet av 1800-talet.

När en bro skulle byggas och valet stod mellan trä eller sten, var det ofta konstruktionen av trä som vann. Stenbroarna var visserligen överlägsna både i livslängd och underhållskostnader, men de var också betydligt dyrare att bygga och krävde ett större tekniskt kunnande. I början av 1900-talet övergick man alltmer till att använda betong, överbyggnaden byggdes av betong medan man behöll valvformen och landfästen i sten. Efterhand byggdes broarna helt av betong.

Lokala brobyggare

Pelna bro, Åkerby 1700-talets stenvalvsbroar var ofta betydande byggnadsverk utförda efter ritningar av specialister. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal byggdes många stenvalvsbroar av lokala byggmästare. Mellan Gammalsby och N. Möckleby på väg 925 i Mörbylånga kommun byggdes fyra stenvalvsbroar av Oskar Johansson, Torngård under åren 1915-1921.

Upp


Broplaner


[ Tillbaka till meny samfärdsel ] [ Tillbaka till huvudmenyn ]
[ Innehållsförteckning ]